Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Bibliotheca Scientiae & Artis

Könyvek Listája
Szerző: Boka László - Földesi Ferenc - Mikusi Balázs (szerk.)
Cím: Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények
Információk: 263 oldal, kartonált, ár: 3900.- Ft
ISBN: 978-963-693-450-7

Kötetünk címével nem kívántuk korlátozni az olvasói értelmezést, csupán egy határozottan érvényes olvasatot kívántunk sugallni. Az identitás(ok) vizsgálata mintegy két évtizede hangsúlyos területe a történeti diszciplínáknak a magyar társadalomtudományi kutatásban. A tárgyra vonatkozó összetett kérdésfeltevés nemcsak a tárgyra vonatkozó válaszokat eredményezett, hanem a korábbiaknál nagyobb teret biztosított egyes metodikai eljárásoknak is, így elsősorban az értelmezői befogadás és a közösségi kulturális emlékezet vizsgálatának terén. Szövegek nem csupán önmagukban de a kulturális identitás szempontjából megkerülhetetlen gyűjteményes meghatározottságaik által is vizsgálandók. Amint a tényleges múlt emlékezetté formálódik, szükségszerű azoknak az őrző intézményeknek a történeti vizsgálata, kialakulás-történetük feltárása is, melyekben a múlt szimbolikus alakzatokká olvadt. A zenetörténet, irodalom- és sajtótörténet, valamint a gyűjteményépítés területén mozgó tanulmányok reményeink szerint pusztán adatgazdagságukkal, problémafelvetéseikkel, megoldási javaslataikkal önmagukban is érdekfeszítő olvasmányokat kínálnak.

Szerző: Boka László (szerk.)
Cím: Szöveg - emlék - kép
Információk: 344 oldal, kartonált, ár: 3900.- Ft
ISBN: 978 963 200 597 3OSZK

Bibliotheca Scientiae et Artis. A hagyományoknak megfelelően az Országos Széchényi Könyvtár 2010 decemberében, majd 2011 januárjában is intézményi tudományos ülésszakot rendezett, amelyeken ismét bebizonyosodott, hogy a nemzeti könyvtár nemcsak a szolgálatnak, hanem a tudománynak is a műhelye. A pár éve meghonosított szokásnak megfelelően ezeken az alkalmakon nemcsak az OSZK kutatónapot élvező munkatársai mutatták be legújabb kutatási eredményeiket, hanem tudós vendégelőadók is előadást tartottak, először Marosi Ernő művészettörténész akadémikus, majd Horváth Iván irodalomtörténész. Kötetünk az ezeken a tanácskozásokon elhangzott előadások színe-javát adja közre a Gondolat Kiadó és a Nemzeti Könyvtár közös gondozásában megjelenő Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat második tagjaként. Az előző kötet előszavában célként fogalmazódott meg, hogy az útjára induló sorozat különböző diszkurzív terek párbeszéd-lehetőségét kívánja szorgalmazni, s némiképp reményként is, hogy gyűjteményi jellege ellenére az összehasonlító elvek mentén sikerül egymás mellé rendelésben sorakoztatnia különböző tárgyterületekre vonatkozó írásait, érveit, eredményeit. Az 'enciklopédikus szemlélet' e tág kitekintés, vagyis a különböző perspektívák és vizsgálati módszerek révén most sem változott, az írások azonban nagyobb tematikus csomópontok köré szerveződtek. Az előadások és a belőlük készült tanulmányok nagyobb hányada ezúttal a régi magyar irodalom, könyv- és művelődéstörténet témakörébe tartozik. Ezen belül talán a még minden kiállítás-látogató emlékezetében frissen élő, 2009-ben rendezett sikeres nyelvemlék-kiállítás hatására e könyvtörténeti blokkban több, nyelvemlékekhez kapcsolódó írás is helyet kapott. Sok ugyanakkor az olyan tanulmány is, amelyekben a képek, illusztrációk elemzése, genezisük felkutatása volt a tanulmányíró fő célja. Jelen kötetünk tehát e két meghatározó tematikai egység köré szerveződve igyekszik az olvasók elé tárni az intézményi vagy ahhoz kötődő tudományosság új eredményeit.

Szerző: Boka László (szerk.)
Cím: Esemény és narratíva. Történetiség - elbeszélés(ek) - interpretáció
Információk: 320 oldal, kartonált, ár: 3900.- Ft
ISBN: 978 963 693 502 3

Az Országos Széchényi Könyvtár 2012. évi tudományos konferenciájának válogatott előadásait összegyűjtő tanulmánykötet középpontjában a történeti esemény, illetve a múltról szóló elbeszélés, narratíva áll. A Nemzeti Könyvtárba 2012. januárjától integrált 1956-os Intézet – Oral History Archívum kutatói az 1956-os magyar forradalomról szóló új elbeszélésekkel és új interpretációkkal járulnak hozzá esemény és narratíva összefüggéseinek megvilágításához. A kötet második, nagyobb egységében az OSZK különböző részlegeiben dolgozó tudományos munkatársak a történelem - és az irodalomtudomány, a színház- és a művészet - történet területeinek egy-egy témáját járták körül – szintén esemény és elbeszélése szemszögéből kiindulva.

Szerző: Boka László (szerk.)
Cím: Források és hagyományképek
Információk: 200 oldal, kartonát, ár: 3000.- Ft
ISBN: 978 963 200 619 2

Kötetünk szerzői elsősorban régi könyvekkel és kéziratokkal foglalkoznak, ezért ahogy a címe (Források és hagyományképek) is jelzi, a tanulmányok középpontjában a forrásoknak a kutatásban betöltött alapvető szerepe áll. A források használatával, értelmezésével szoros kapcsolatban vonul végig a köteten egy másik fontos gondolat, a latin és a magyar nyelv szerepe a régi magyar irodalomban, e két nyelv egymáshoz való viszonya, a latin–magyar kétnyelvűség, ami a magyar művelődést egészen a 18. század végéig jellemezte. A latin és magyar nyelv viszonyával hagyományosan főként a 18. század végének megélénkülő magyar nyelvű tudományos könyvkiadása, illetve ezzel összefüggésben a nyelvújítás korai szakaszának vizsgálata kapcsán szokás alaposabban foglalkozni, azonban ennek előzményei jóval régebbi időkig nyúlnak vissza, a korábbi időszakok magyar nyelvű, illetve magyarországi kiadványainak vizsgálata éppen ennyire érdekes lehet, miként ennek ellenpontja, vagyis az a tény, hogy a 18–19. század fordulóját jellemző magyarországi tudományos irodalom igen nagy része még latin nyelvű. A tanulmányok tehát elsősorban a források felől közelítik meg témájukat, s hogy egy-egy forrásnak hány interpretációja lehetett akár a saját korában, akár később, azt jól mutatja a témák sokasága, a felvázolt és elemzett hagyományképek változása és változatossága.

Szerző: Boka László, Sirató Ildikó (szerk.)
Cím: Érték és értelmezés
Információk: 310 oldal, kartonált , ár: 3900.- Ft
ISBN: 978 963 200 589 8

Jelen kötet szerzői egy széles művelődéstörténeti horizontban érték és értelmezés filológiai jelentőségét, történeti kontextusát, recepciótörténeti fordulatait vizsgálják. A vizsgálódás több művészeti ágra terjed ki. Hangsúlyosabb az irodalom- és könyvtörténeti értekezés, de a színház és zenetörténet mellett megtalálható a történettudomány is, mint a nemzeti könyvtár fontos szakkönyvtári sajátja. Ezeken túl intézménytörténeti, könyvtártörténeti írások is helyet kaptak a válogatásban. A kötetváltozatos tematikáját az OSZK különböző egységei, páratlan gyűjteményei, tárai és kutatóműhelyei indokolják. Az írások történeti megalapozottsággal kívánnak hozzáférhetővé tenni irodalmi, művészeti, kultúratudományi kérdéseket és kardinális részterületeket, érveket és eredményeket filológiában, kor- és társadalomrajzban egyaránt. Érveit az értékelésnek, a különböző értékelveknek, hiszen művek, művészi értékek és értelmezéseik kijelölése által olyan kérdéskörök kerülnek előtérbe, melyek a széles értelemben értett hagyományértéshez, kulturális kánonápoláshoz és kánonformáláshoz szinkrón és diakrón módon egyaránt kapcsolódnak.

   1 - 10 (Összesen: 5)