Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Jogtörténeti Értekezések

Könyvek Listája
Szerző: Brauneder, Wilhelm - Kohl, Gerald
Cím: Jogtörténet-tudományi kutatások Ausztriában (40.)
Információk: 114 oldal, kartonált, ár: 2000.- Ft
ISBN: 978-963-693-183-4

Közös történelmi és joghistóriai múltunk fontossá és érdekessé teszi a magyar olvasó számára az Ausztriában folyó jogtörténet-tudományi kutatásokat. Wilhelm Brauneder és Gerald Kohl, a bécsi egyetem jogtörténeti intézetének professzorai 2006-ban publikálták első ízben az ausztriai kutatások összefoglalóját, melyet most magyar nyelven, kiegészítve a 2010-es állapotoknak megfelelően nyújtunk át az olvasónak. A bécsi és grazi jogi karok jogtörténeti intézeteinek, illetve a salzburgi, innsbrucki és linzi műhelyeknek, az Osztrák Tudományos Akadémia Jogtörténeti Bizottságának munkásságát foglalja össze a tanulmány, egyaránt figyelve az alkotmánytörténet és a szűkebb értelemben vett jogtörténet terrénumára.

Szerző: Hajnal Hugó
Cím: Csemegi Károly (29.)
Információk: 109 oldal, puhafedél, ár: 1200.- Ft
ISBN: 9639500836

UTÓSZÓ Szokatlan vállalkozás a Jogtörténeti Értekezések keretében Hajnal Hugó könyvének ismételt közzététele. A mű jogász tollából származik ugyan, de nem jogtörténet-tudományi munka. Amiért a választás mégis rá esett, az unikális jelentősége. Csemegi Károly életét feldolgozó munka Hajnal művén kívül nincsen. A Csemegire vonatkozó szakirodalom hatalmas; legyen az akár a kódex valamelyik évfordulója vagy a legendás büntetőkodifikátor születésének, elhunytának emléknapja: a büntetőtudomány legkiválóbbjai emlékeztek és emlékeznek meg büntetőjog-történetünk jellegzetes alakjáról, őt idézik a jogalkotók, jogalkalmazók egyetemi oktatók, tudós szakemberek egyaránt. De az emberközeli arckép legtöbbnyire hiányzik e munkából: azok feladata a szakmai méltatás. Hajnal könyve immáron hatvanadik esztendeje pótolja a hiányt. Egyre nehezebben hozzáférhető módon. A szerző kiadásában megjelent munka néhány könyvtár polcain áll még, megszerezni lehetetlen, kölcsönözni úgyszintén. Talán nem fölösleges a munkát ismét hozzáférhetővé tenni, s nem csupán Cserregi, de a szerző, Hajnal korát is illusztrálni egy tudományos ismeretterjesztő kötettel. A kötet gondozója, Mihályi György, a szerző unokája, maga is jogászember, eredetileg a mű átdolgozott változatát tervezte közzétenni, mely a stílus, a ma már szokatlan idézési technikák, a gondolatvezetés archaikusságán változtatott volna. Azután mégis amellett döntött, hogy a munka változatlan formában kerüljön az olvasók kezébe. Így tehát a Jogtörténeti Értekezések jelen kötetének olvasója ugyanazt a munkát kapja kézhez, amit 1843-ban Hajnal Hugó ügyvéd a Pesti Lloyd Társaság nyomdájának segítségével az olvasóközönség rendelkezésére bocsátott.

Szerző: Képes György (szerk.)
Cím: Az abszolút monarchia (41.)
Információk: 214 oldal, kartonált, ár: 2500.- Ft
ISBN: 978-963-693-385-2

A kötet két előadás (Sashalmi Endre: Az abszolutizmus: az abszolút monarchia elmélete; Képes György: A dán példa. Az abszolutizmus az elmélettől a gyakorlatig) szerkesztett, bővített változata mellett Hahner Péter, Kisteleki Károly, Mezey Barna és Stipta István tanulmányait tartalmazza. Sashalmi Endre az abszolút uralkodói hatalom eszmetörténeti hátterével és ikonográfiájával, szimbólumrendszerével foglalkozik. Az ő írását követi Kisteleki Károlyé, aki római jogi, kánonjogi, egyetemes jogtörténeti és filozófiatörténeti megközelítésből vizsgálja az abszolút monarchia elméletét. Stipta István a német történettudomány és joghistória kutatási eredményeinek tükrében az abszolút monarchiával mint kormányzati rendszerrel foglalkozik, és annak alkotmánytörténeti aspektusait tárja elénk. Hahner Péter a legújabb francia történettudomány megállapításait ismerteti, és óvatosságra int bennünket az általánosító fogalomhasználattal kapcsolatban. A kötetet Képes György és Mezey Barna tanulmányai zárják. Képes György az abszolutizmus egyik legtökéletesebb gyakorlati megvalósítását, a közel két évszázadig működő dán (–norvég) abszolutista monarchiát mutatja be, annak elméleti megalapozásától a modern közigazgatás rendezőelveinek megfelelő kormányzat kiépüléséig és a jogegységesítés terén elért eredményekig. Mezey Barna pedig arra a számunkra különösen izgalmas kérdésre keresi a választ, hogy miként hatott az abszolutizmus teóriája és kormányzati rendszere Közép-Európában, hogyan viszonyult ezekhez az újszerű megoldásokhoz a Habsburg-uralom alatti Magyarország, ahol a rendiség és a rendi korszakból fennmaradt, uralkodói hatalmat korlátozó intézmények védelme a nemzeti függetlenség iránti igénnyel kapcsolódott össze.

Szerző: Mezey Barna
Cím: Szimbolikus kommunikáció. A jog színházától a jogi rituáléig (38.)
Információk: 130 oldal, kartonált, ár: 1950.- Ft
ISBN: 978-963-693-346-3

Az ezredfordulót követően a jogi szimbólumok interdiszciplináris kutatása reneszánszát éli, amint ezt az Eötvös Loránd Tudományegyetem által szervezett konferenciák előadásai és az ezekre készült tanulmányok tanúsítják. Újszerű szemléletmóddal már nem csupán a régmúlt, hanem a modernkor hétköznapjai, a joggyakorlatban velünk élő tárgyak, formák, gesztusok is a kutatás tárgyaivá váltak. Az egykori jelképek továbbélése, hatása, jelentősége nemcsak a kutatók és a jogásztársadalom, de az érdeklődő laikusok számára is meglepő, újabb célok vizsgálatára sarkalló. A jogi szimbólumok kutatása – szemben a magyar tudományossággal – német nyelvterületen több évszázados hagyományokkal rendelkezik. A több tudományterület határán mozgó kutatások gazdagsága a szaknyelvet is megtermékenyítette, a Rechtsarchäologie, Rechtsaltertum, Rechtssymbol fogalmak e vizsgálatok időbeli és térbeli határait is világosan kijelölik. A magyar jogtörténetírás egyes irányzatai a 19. század második felétől elsősorban német hatásra foglalkoztak mélyebben a jogszimbolikával. Jelen, a kortárs német, osztrák, svájci jogirodalom neves szerzőinek legújabb munkáiból álló tanulmánykötet a magyar jogi kultúrtörténeti és szimbolikai vizsgálatok európai összefüggésekbe helyezését kívánja elősegíteni. Témaválaszásai – múltunk és kultúránk közös kapcsolódási pontjainak köszönhetően – a magyar kutatók számára sem ismeretlenek, ám szemléletmódjuk, megközelítésük révén új tudományágak bevonásának és más korszakok elemzésének szükségességét is felvetik a magyar jogtörténetírás és a jogi szimbólumkutatás számára.

Szerző: Mezey Barna (szerk.)
Cím: Eckhart Ferenc emlékkönyv (28.)
Információk: 681 oldal, puhafedél, ár: 3390.- Ft
ISBN: 963 9500 73 9

Eckhart Ferenc (1885-1957), a magyar jogtörténet-tudomány meghatározó egyénisége volt, 1929-től a budapesti egyetem jogi karának professzora, a történész és jogász tudományosság közötti kapcsolat építője. Eckhart Ferenc hirdette meg a 20. század jogtörténeti kutatásainak tudományos programját, melyet a jogtörténet-tudomány irányítása és tevékeny közreműködése mellett teljesített. Monográfiáival és legendás tankönyvével korszakot nyitott a jogtörténet-tudományban. Eckhart hagyatéka előtt tisztelegnek ezzel a kötettel egykori tanszékének mai oktatói, meghívott tanárai és egyetemi munkatársai: jogtörténészek, történészek, levéltárosok, bírák, ügyvédek, ügyészek.

Szerző: Mezey Barna (szerk.)
Cím: Bor és jogtörténet (39.)
Információk: 152 oldal, kartonált, ár: 2000.- Ft
ISBN: 978-963-693-378-4

A bor az emberi társadalom egyik jellegzetes kísérője, mint alkoholos ital, de úgy is mint egy sajátos kultúra képviselője. Nem csupán a szőlő termesztéséről, a bor készítéséről és fogyasztásáról van szó: a bor kultusza, misztikuma az élet majdnem minden területére behatolt. A joghistória ezek közül az egyik, melynek epizódjairól szólnak a kötet tanulmányai. Hogyan jelenik meg a bor mint a törvényhozás tárgya, a bírósági ítéletek témája, a kereskedelmi szabályozás célpontja? Hogyan segíti a gazdagodást, a polgárrá válást, hogyan támogatja egy táj, egy ország hírnevét? Milyen szerepe van a szakralitásban, hogyan jelenik meg a vallási rituálékban? Hogyan szervezik a termelők a hegyközségeiket, hogyan védik értékes terményüket? Megannyi izgalmas kérdés, amire az olvasó választ találhat e kötetben.

   1 - 10 (Összesen: 6)