Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Nemzeti Téka

Könyvek Listája
Szerző: Borsa Gedeon
Cím: Brassói román nyomda a 18. század első felében
Információk: 130 oldal, kartonált, ár: 1650.- Ft
ISBN: 978 963 693 219 0

Nemzeti téka. A tanulmány bemutatja az egyetlen olyan magyarországi nyomdát, amely a ptrica előállítása nélkül, sajátos módon – igaz, nem túl jó minőségben – nyomtatott a 17. század harmincas éveiben. Ez a műhely a Brassó melletti Bolgárszegen működött. Tulajdonosa Petcu Soanul pópa betűit és díszeit maga által vésett matricára öntötte. Öntvényei apró lapocskák voltak, amelyeket deszkára ragasztott. Sajtó helyett pedig a korabeli leírások szerint hengeres faorsót használt. Ezzel a páratlan technikával a 15. századi táblanyomatokhoz hasonlóan készítette el egyetlen nyomtatványát, a román nyelvű Calendarit, amely három példányban maradt fenn. Soanul latin betűkkel is kísérletezett. Próbanyomata mindössze egy magyar szóból áll: Bácsfalu, a Brassó igazgatásához tartozó egyik csángó falu neve. A tanulmány e nyomdatörténeti kuriózum részletes bemutatása mellett a maga korában igen népszerű calendari műfajával is foglalkozik. A kötetet a magyar könyvtörténet, illetve kultúrtörténet iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk.

Szerző: Ekler Péter (szerk.)
Cím: „Margarita poetica”. A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia.
Információk: 222 oldal, kartonált, ár: 2490.- Ft
ISBN: 978 963 200 590 4

A címében Albrecht von Eyb (1420–1475) híres tankönyvét, a Margarita poeticát idéző antológia a studia humanitatis 1526 előtt készült és Magyarországon használt, olvasott dokumentumaiból nyújt válogatást, vagyis a latin nyelv alapelemeit és a latin nyelven való művészi fogalmazás stilisztikai fogásait tanító, továbbá a történetírói, a költészettani és a morálfilozófiai témájú műveket mutatja be. A bevezető fejezetek és a magyar nyelvű szemelvények az itáliai reneszánsz humanisták (például Guarino Veronese, Lorenzo Valla és Niccolò Perotti) műveibe, továbbá az Alpokon túl lakó tudós humanisták (például Erasmus) „tankönyveibe” engednek bepillantást.

Szerző: Hegyi Ádám
Cím: A Bázeli Egyetem 1660–1798 közötti magyar kapcsolatai
Információk: 140 oldal, kartonált, ár: 1850.- Ft
ISBN: 978 963 693 220 6

Nemzeti téka A Bázeli Egyetem alapítása óta jelentős szerepet játszott a kora újkori Magyarország művelődésében. A kötet első ízben igyekszik feltárni minden olyan Bázelben található kézirattári és levéltári forrást, amely a Bázeli Egyetem magyar, illetve magyarországi kapcsolataival valamilyen módon összefüggésbe hozható az 1660 és 1798 közötti időszakban. Az összes kéziratról autopszia alapján készültek a leírások. A gyűjtőmunka során a minél részletesebb feltárás volt a cél. Ezt a katalógus szerkezete is mutatja: a szerző az egyes kéziratokat analitikusan is feldolgozza, ha bennük valamilyen magyar vonatkozású rész található. Így nemcsak önálló kötetek szerepelnek a leírásokban, hanem olyan kéziratos anyagok is, amelyek csak részben tartalmaznak magyar anyagot. A kötetet a magyar és európai filozófia- és tudománytörténet iránt érdeklődő olvasóknak ajánljuk.

Szerző: Hudi József
Cím: Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII-XX. századi Veszprém megyében
Információk: 280 oldal, kartonált, ár: 2250.- Ft
ISBN: 978 963 200 566 9

A könyv befogadásának története, a recepciókutatás Európa szerte a modern könyvtörténeti kutatások egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata. Hudi József történész, levéltáros egyéb kutatásai mellett hosszú évtizedeken keresztül ennek a témakörnek is kitüntető figyelmet szentel. A szerző három évtizeden át változatos és gazdag forrástípusok feltárását követőleg tanulmányok tucatjait tette közzé folyóiratokban az írni-olvasni tudás mértékéről, az olvasóegyletekről, magánkönyvtárak összetételéről. Kutatómunkája eredményét most önálló tanulmánykötetbe rendezte. Művének külön erénye - bár kutatásai alapvetően regionális, megyei keretbe illeszkednek -, hogy könyv- és sajtótörténeti vizsgálódásait összekapcsolja társadalomtörténeti, művelődéstörténeti, irodalomtörténeti megközelítésekkel, ezáltal szélesebb kontextusba helyezte a témát. Ebben az értelemben tanulmánykötete számos újdonságot tartalmaz, és egyben hiánypótló jellegű, a szakmai figyelmen túl a könyv története, a kultúrtörténet és a helytörténet iránt érdeklődő közönség figyelmére egyaránt számíthat.

Szerző: Nagy Attila - Péterfi Rita (szerk.)
Cím: Hídszerepek
Információk: 308 oldal, kartonált, ár: 1950.- Ft
ISBN: 978 963 200 553 9

A kötet esettanulmányai és dolgozatai cigány származású gyerekek, fiatalok sorsát mutatják be a könyvtári, iskolai, kollégiumi esélyteremtés lehetőségein keresztül. Az írások szerzői között találunk könyvtárost, pedagógust, szociálpolitikust és társadalomkutatót, de olvasható egy szöveg a népszerű énekesnőtől, Palya Beától is.

Szerző: Rózsa Mária
Cím: "Közfényt gyarapítni". Beimel József és Kozma Vazul pesti nyomdájának története és nyomtatványai
Információk: 416 oldal, kartonált, ár: 2800.- Ft
ISBN: 978 963 693 457 6

Pest város kulturális életének, valamint a 19. századi magyar nyomdászat történetének fontos résztvevője volt az 1830-tól 1864-ig, kezdetben csak Beimel József által, majd 1844-től társtulajdonosával, Kozma Vazullal közösen működtetett nyomda. Fennállása során számtalan szakmai és társadalmi szervezettel alakított ki gyümölcsöző munkakapcsolatot, stabil visszatérő megrendelői is voltak. Egyebek mellett a nyomdából kerültek ki Petőfi „Versek” (1845) és „Cipruslombok Etelke sirjáról” (1845) című kötetei, Tompa Mihály népregéi és népmondái (1846), Vahot Imre „Költő és király” című vígjátéka (1846), Vachott Sándor versei (1846), Szigligeti Ede „Összes színművei” (1846–48), továbbá a könyvészeti ritkaságszámba menő „Petőfi összes költeményei” (1847) és olyan jelentős tudományos munkák is, mint Fényes Elektől „Magyarország leírása” (1847). A jelen munka célja, hogy a nyomda történetét, tevékenységét a szakirodalom és a meglévő dokumentumok felhasználásával bemutassa. A rövid történeti áttekintéshez kapcsolódik a nyomdában nyomtatott könyveknek, periodikumoknak, színlapoknak és kisnyomtatványoknak a teljesség igényével összeállított bibliográfiája. A Beimel-Kozma-nyomda meglehetősen hányatott története ellenére 34 éven át jelen volt a magyar nyomdászat történetében, így históriája, nyomtatványainak bibliográfiája fontos kordokumentumnak tekinthető.

Szerző: Szabó G. Zoltán
Cím: Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai
Információk: 184 oldal, ár: 1950.- Ft
ISBN: 978 963 693 205 3

Kölcsey Ferencet mint a nemzeti Hymnus költőjét tartjuk számon, kevésbé köztudott azonban, hogy kora egyik, ha nem a legműveltebb embere volt, jelentős egyéb költeményein kívül a tudományos igényű irodalomkritika megteremtője a magyar irodalomban, s a későbbi politikusi munkásságát is hatalmas állambölcseleti, történetfilozófiai irodalom ismerete jellemzi. Érthető a nem pusztán filológusi igény, hogy ennek a kivételes műveltségnek hátterét, irodalmi, szakirodalmi alapját megismerjük, hiszen enélkül az életmű teljes értékű ismerete nehezen képzelhető el. Szerencsére Kölcsey könyvhagyatéka még 1867-ben a nemzeti Múzeum gyűjteményébe, a későbbi Országos Széchenyi Könyvtár állományába került, amely alkalommal elkészült a ma a könyvtár kézirattárában őrzött hagyatéki könyvjegyzék is.

Szerző: Szita Gábor - Weeber Tibor
Cím: "A kéziratoknak van lelkök". Csontosi János munkáinak és levelezésének bibliográfiája
Információk: 383 oldal, kartonált, ár: 2800.- Ft
ISBN: 978 963 693 286 2

Az Országos Széchényi Könyvtár egyik legizgalmasabb korszakába lép az olvasó, ha belelapoz kötetünkbe. Az ekkor még a Magyar Nemzeti Múzeum keretében működő intézmény a 19. század utolsó harmadában vált modern, a mai értelemben véve nyitott könyvtárrá és egyben kutatóműhellyé. Megkezdődött a gyűjtemény gazdagsága megkövetelte differenciálódás, melynek első lépése a Kézirattár létrejötte volt, s az új gyűjteményrész felállításában a munka oroszlánrésze Csontosi Jánosnak, a Kézirattár „első őrének” jutott. Csontosi, mint képzett paleográfus, a középkori kézirattan elismert tekintélye, rengeteget tett a gyűjtemény középkori anyagának gyarapításáért, s a feltáró munkából komoly tudományos eredmények születtek, elsősorban a 15. század magyar könyvkultúrájának, jelesül a Corvina Könyvtár történetének terén. Levelezésének annotált bibliográfiája mintegy hátterét szolgáltatja a publikációknak, feltárva a kor kutatási metódusait, a kutatás intézményi kereteinek történetét, emellett az intézményi struktúra sajátosságait, így például az Akadémia és a Könyvtár viszonyát. Csontosi megindulásától fogva a Magyar Könyvszemle című folyóirat szerkesztője, legdolgosabb szerzője. Levelezése ennek a munkának mindennapjaiba is betekintést enged, így elsőrangú forrást szolgáltat Európa egyik első könyvtörténeti-bibliográfiai szakfolyóiratának kialakulásához. Bőségesen idézzük őt az általa írott levelek kivonataiban, ezzel is bemutatva ennek a szép és nehéz életpályának teljességét, magánéletével, ambícióival, személyes harcaival, barátságaival, vereségeivel és sikereivel együtt. Csontosi János életművének feltárása a magyar tudománytörténet sok évtizedes adóssága. Életrajzával, nyomtatásban megjelent munkáinak bibliográfiájával és levelezésének annotált bibliográfiájával ennek az adósságnak törlesztéséhez kívántunk jelentősen hozzájárulni.

Szerző: Voit Krisztina
Cím: Tudományos és szakkönyvtárak Magyarországon. Kísérlet a hazai szakkönyvtárügy történeti rekonstrukciójára (1932–1952)
Információk: 180 oldal, kartonált, ár: 1850.- Ft
ISBN: 978 963 693 260 2

Nemzeti téka. A hazai szakkönyvtárak átfogó történetével – leszámítva egyes nagy tudományos könyvtárakat – még adós könyvtár-történetírásunk. Ebből az adósságból szeretne valamit törleszteni a kötet, amelynek központi részét a valamennyi hazai szakkönyvtár alapvető adatait tartalmazó adattár adja. A magyarországi szakkönyvtárrendszer történetéről, illetve az elérhető forrásokról a szerző bevezetője tájékoztat.

   1 - 10 (Összesen: 9)