Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Neveléstudomány-történeti Tanulmányok

Könyvek Listája
Szerző: Kopp Erika (szerk.)
Cím: A pedagógusképzés megújítása
Információk: 162 oldal, puhafedél, ár: 1980.- Ft
ISBN: 9639610321

"Kötetünk a holland De Driestar Keresztény Főiskola (Gouda), a Károk Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara (Nagykőrös) és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara (Budapest) együttműködésével 2001-2005-ig folyó Innováció az általános iskolai pedagógusképzésben címet viselő közös fejlesztési program elméleti hátterét és a fejlesztés során elért eredményeket ismerteti."

Szerző: Nagy Péter Tibor
Cím: A növekvő állam árnyékában. Oktatás, politika 1867–1945
Információk: 472 oldal, kartonált, ár: 3500.- Ft
ISBN: 978 963 693 326 5

Neveléstudomány-történeti tanulmányok. A kötet átfogóan vizsgálja az állami befolyás expanzióját az oktatásban. Az állami befolyás növekedését – s az ezzel kapcsolatos konfliktusokat – három „szinten” ragadhatjuk meg: 1. Az állam hatalmának növekedése az oktatásra irányuló társadalmi kereslet szabályozásában; 2. az állam hatalmának növekedése az iskolaügyet hagyományosan fenntartó, működtető és morális rendjét meghatározó egyházakkal szemben; 3. az állam hatalmának növekedése a szűkebben vett oktatási rendszer szereplőivel szemben. E három szint jelenti a könyv egy-egy fő fejezetét. A szerző vizsgálódásaival azt szeretné bizonyítani, hogy a klasszikus szociológiai probléma – az oktatás tömegesedése, az egyes társadalmi csoportok oktatás iránti keresletének felkeltése és a kereslet teljesülése vagy nem teljesülése – az oktatáspolitika által determinált kérdés. És fordítva: a klasszikus oktatáspolitikai problémák – hogy milyen iskolatípusok létezhetnek, hogy ki tarthat fenn iskolákat – valójában társadalmilag determinált kérdések.

Szerző: Német András - Pirka Veronika (szerk.)
Cím: Az életreform és reformpedagógia - recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében
Információk: 409 oldal, kartonált, ár: 3500.- Ft
ISBN: 978 963 693 471 2

Hétköznapi életünk számos egészségesnek, természetesnek tartott, jó közérzetet biztosító megnyilvánulása, mint például a test szabad mozgását nem akadályozó funkcionális, sportos öltözet és cipőviselet, a vegetáriánus étkezés, a biogazdálkodás és a reformkonyha, a természetgyógyászat, a különböző keleti vallások és küzdősportok, az ezotéria iránti vonzalom, a kertvárosi és zöld lakókörnyezet kialakítására, továbbá az egyenrangú kapcsolatokra törekvő közösségi élet, a gyermeki környezet gyökeres változásai, a gyermekközpontú iskola térhódítása, összességében a mai városi kultúra és életmód szinte minden reformtörekvése visszavezethető a 20. század elején kibontakozó mozgalomra, az úgynevezett életreformra. Ez a sokszínű mozgalom kiterjedt a korabeli életmód legkülönbözőbb területeire, annak szinte minden fontos „testi” és „lelki” dimenziójára; a hús fogyasztását, valamint a dohányzást és az alkoholt mellőző, absztinens életmódra, az egészséges életvitelt megalapozó testápolás természetes formáira. A reformok a társadalmi kapcsolatok új elemeit is megteremtik; átalakítják a szabadidő eltöltésének, a lakókörnyezet kialakításának hagyományos formáit, a nemek közötti kapcsolat érzelmi-szociális, szexuális, illetve erotikus dimenzióit, de kiterjednek a társadalmi élet további területeire, a gazdasági életre, a nevelésre, a művészetekre és a vallásra is.

Szerző: Németh András
Cím: A magyar pedagógia tudománytörténete
Információk: 383 oldal, Kemenyfedél, ár: 3890.- Ft
ISBN: 963956785X

Szerző: Németh András és Bíró Zsuzsanna Hanna (Szerk.)
Cím: A magyar neveléstudomány a 20. század második felében
Információk: 265 oldal, kartonált, ár: 2980.- Ft
ISBN: 978 963 9610 66 8

Neveléstudomány-történeti tanulmányok A tanulmánykötet szerzői a magyar neveléstudomány 20. századi történetét térképezik fel különböző nézőpontokból. Az érintett témák között nagy hangsúllyal szerepel egyfelől a neveléstudomány szocialista paradigmája a magyar egyetemi oktatásban, másfelől a kortárs neveléstudomány tudásszociológiai megközelítése. A kötet első tanulmánya általános elméleti keretbe illeszti a kötetben olvasható írásokat, ismertetve a neveléstudomány-történeti kutatások hazai és nemzetközi irányzatait.

Szerző: Németh András - Mikonya György (szerk.)
Cím: Életreform és reformpedagógia - nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója
Információk: 232 oldal, puhafedél, ár: 1980.- Ft
ISBN: 9639567698

Szerző: Németh András - Pukánszky Béla
Cím: A pedagógia problématörténete
Információk: 555 oldal, keményfedél, ár: 3890.- Ft
ISBN: 963 956 718 3

A neveléssel, oktatással, tanítással-tanulással kapcsolatosan megfogalmazódó kérdések az emberi társadalmak fejlődéstörténete során újra és újra felmerültek, és egyre markánsabban befolyásolták az adott korszak mentalitásának, gondolkodásmódjának sajátosságait. Elméletek fogalmazódtak meg a gyereknevelés céljára, módszereire, az iskolára, a tananyagra és sok más hasonló témára vonatkozóan, s ezeknek a teóriáknak a fényében alakult a pedagógia, az iskoláztatás hétköznapi gyakorlata. Ezt a szerteágazó témakört kutatja és dolgozza fel a neveléstörténet, a neveléstudomány egyik klasszikus diszciplínája.

Szerző: Németh András (szerk.)
Cím: Reformpedagógia-történeti tanulmányok
Információk: 235 oldal, puhafedél, ár: 1680.- Ft
ISBN: 963 389 243 0

A tanulmánykötet a Neveléstudomány-történeti Tanulmányok című sorozat (sorozatszerkesztő: Németh András) harmadik kötete. A munka; a sorozat 2000 szeptemberében kiadott első és a 2001 augusztusában megjelent német és angol nyelvű tanulmányokat tartalmazó második kötetéhez (Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa) hasonlóan; a lezáruló OTKA-kutatások keretében, hazai és nemzetközi kooperációban folyó kutatómunka eredményeit foglalja össze..

Szerző: Németh András (szerk.)
Cím: A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója
Információk: 206 oldal, puhafedél, ár: 1680.- Ft
ISBN: 9639567698

A könyv a magyar neveléstudomány létrejöttének és fejlődésének feltárására irányuló, 1994-2003 között megvalósuló, két egymást követő OTKA-kutatáshoz kapcsolódik. Utolsó összegző kötete annak a közel egy évtizedes hazai és külföldi szakemberek bevonásával folyó kutatómunkának, amelynek eddigi eredményeit a különböző hazai és külföldi tudományos folyóiratokban megjelenő publikációk, valamint a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon tartott tudományos előadások mellett megjelenő Neveléstudomány-történeti tanulmányok című könyvsorozat eddig megjelenő három tanulmánykötete, továbbá egy, a magyar neveléstudomány fejlődéstörténetét elemző tudományos monográfia foglalta össze. Ezek a munkák a magyar egyetemi neveléstudomány létrejöttének folyamatait tágabb európai dimenziók keretébe ágyazottan vizsgálják. Kitekintenek a fejlődési folyamat társadalomtörténeti hátterére is, amelybe ágyazottan egyrészt létrejönnek a modern európai nemzetállamok állami közoktatási rendszerei, másrészt kialakulnak a modern kutatóegyetemek és azok tudományrendszerei. A kutatómunka a közép-európai egyetemi neveléstudomány felvilágosodás korában gyökeredző előzményeire alapozva, a nemzetközi recepciós tendenciákat középpontba állítva tesz kísérletet a magyar egyetemi neveléstudomány intézményesülési folyamatainak feltárására; 1. bemutatva annak előtörténetét az első hazai egyetemi pedagógiai tanszék 1814-ben történő megalapításától, 2. a modern tudományos pedagógia 1867 után felgyorsuló intézményesülését a 20. század harmincas éveinek végéig. Munkánk ennek a könyvsorozatnak ötödik köteteként nagyrészt ennek a kutatómunkának a 2002 és 2004 között születő újabb kutatási eredményeit tartalmazza. Az ezzel kapcsolatos tanulmányok és esszék a magyar szellemtudományos pedagógia hazai recepcióját, illetve a két világháború közötti időszak evangélikus pedagógiai törekvéseit, ezen irányzatok jelentősebb személyiségeit mutatják be (Kovács Józsefné dr.Vermes Stefánia, Mikonya György, Szabolcs Éva, Orosz Gábor). A kötet bevezető részében emellett egy jelentős hazai gyermekkor-történeti kutatás eredményeire alapozva megjelennek a magyar neveléstudomány fejlődésének a gyermekkortörténet irányába mutató, az egyetemi pedagógiai kézikönyvek gyermekfelfogását elemző tágabb dimenziói is (Pukánszky Béla). A könyv további két tanulmánya a folyamat szélesebb felsőoktatás-, illetve intézménytörténeti összefüggéseinek bemutatására vállalkozik (Kelemen Elemér, Mann Miklós). A kötet zárótanulmánya pedig, mintegy utalva a kutatás újabb irányára is, a magyar egyetemi neveléstudomány és az egyetemen kívüli pedagógia "ambivalens" kapcsolatának bemutatását tűzte ki célul. Budapest, 2004. június (A szerkesztő)

Szerző: Tészabó Júlia
Cím: Játék – pedagógia, gyermek – kultúra. Tanulmányok
Információk: 158 oldal, kartonált, ár: 1800.- Ft
ISBN: 978-963-693-330-2

A játéktörténet és a gyermekkortörténet a mai gyermek képének értelmezéséhez is fontos adalékokat szolgáltat, megérteti, hogy hogyan és miért alakultak ki az új játéktípusok, melyek fejlődésének folyamata napjainkban sem állt meg, hogy a játék helye a gyermekek tevékenységeinek rendszerében állandóan változik, sosem függetlenül az adott kor társadalmi-politikai- gazdasági folyamataitól, s így minden aspektusában tükrözve azokat. A kötet tanulmányai az ELTE Pedagógiai Pszichológiai Karának Pedagógiatörténeti Tanszékén Németh András vezetésével zajló Életreform- mozgalmak és a reformpedagógia cím OTKA-kutatás keretében születtek, azok többségének első megfogalmazásai a program keretében rendezett konferenciákon hangzottak el.

   1 - 10 (Összesen: 10)