Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Iskolakultúra

Könyvek Listája
Szerző: Boros János
Cím: A tudomány, a tudás és az egyetem. Tudományfilozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok
Információk: 172 oldal, kartonált, ár: 2250.- Ft
ISBN: 978 963 693 020 2

Iskolakultúra könyvek. A kötet szerzője az MTA Filozófiai Intézetének újonnan kinevezett vezetője; tanulmányai az elmúlt huszonöt évben keletkeztek. Valamennyi írás középpontjában a tudomány, a tudás, az igazság kérdései állnak – vagyis a nyugati kultúra és tudomány nagy problémái az elmúlt két és fél ezer évben. A tanulmányok elrendezése a történeti időrendiség elvét követi. Bár a kötet egyes témákat körüljáró tanulmányokból épül fel, összességében felvázolják a 20. századi tudományfilozófia kialakulásától egészen a mai diszkussziókig vezető utat. Az írások ugyanakkor logikai értelemben nem épülnek egymásra, tehát különböző sorrendben olvashatók, habár természetesen egy későbbi tudományfilozófiai pozíció általában feltételezi a korábbiak ismeretét. A kötetet a filozófia, különösen a kortárs filozófia és tudományfilozófia iránt érdeklődőknek ajánljuk.

Szerző: Boros János
Cím: Filozófia!
Információk: 94 oldal, kartonált, ár: 1290.- Ft
ISBN: 978 963 693 177 3

Iskolakultúra könyvek. Boros János (Pécs, 1954), az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem filozófiai tanszéke és a filozófia doktori iskola vezetője. Eredeti végzettsége okleveles vegyészmérnök (Veszprém, 1978). Az 1980-as években Svájcban (Fribourg és Zürich) tanult filozófiát, Fribourgban 1986-ban filozófiai diplomát, majd 1987-ben filozófiai doktorátust szerzett. Párizs, az Amerikai Egyesült Államok és Németország számos egyetemén folytatott kutató és oktató munkát. Legfontosabb könyvei: Pragmatikus filozófia (1998) és A demokrácia filozófiája (2000), mindkettő a Jelenkor Kiadónál jelent meg.

Szerző: Érfalvy Lívia
Cím: Kosztolányi írásművészete
Információk: 168 oldal, kartonált, ár: 2300.- Ft
ISBN: 978 963 693 388 3

E könyv a magyar irodalmi modernség meghatározó alkotójaként számon tartott szerző műveinek nyelvi-poétikai vizsgálatán keresztül tárja fel a Kosztolányi-életmű főbb sajátosságait. Az alkotói életművet tehát nem a klasszikus értelemben vett monográfia műfaji keretei közt, a szerzői biográfia vagy az irodalomtörténeti kontextus mentén vizsgálja, hanem az egyes szövegek nyelvi szerveződésén keresztül. A kötet célja, hogy feltárja a művek szemantikai univerzumát, mely az életmű egészét is más megvilágításba helyezi. A szövegelemzések tehát Kosztolányi vers- és prózanyelvének vizsgálatával a kétféle megszólalásmód hátterében álló nyelvi működésmódra s a szövegszerveződés ebből fakadó közös jellemzőire irányítják a figyelmet. Az értelmezett szövegek mindegyike a szubjektum önazonosságát helyezi fókuszba, az alanyiság szövegbeli felépülésének sajátos és változatos formáit felmutatva. A szerző írásművészetét bemutató poétikai monográfia újdonsága, hogy az életmű különböző szakaszainak meghatározó – ám a korábbi recepció által jellemzően figyelemre nem méltatott – részeit vizsgálja, melyek autopoétikus jellegükből adódóan a költői szöveg teremtődésének folyamatát is tematizálják. A szövegértelmezések így Kosztolányi írásművészetének egészére rálátást nyújtanak, amit az elemzések által feltárt életművön belüli szövegközi kapcsolódások tovább árnyalnak, így formálva Kosztolányi-képünket.

Szerző: Farkas Judit – Medve Anna – Szabó Veronika
Cím: 12×4 mondat
Információk: 180 oldal, kartonált, ár: 2450.- Ft
ISBN: 978 963 693 085 1

Iskolakultúra könyvek. Egy alapvetően a mondattan tanulmányozására használható (de az alkalmazott központi modell univerzális jellegéből adódóan a grammatika egyéb területeire, sőt a pragmatikára és a kommunikációelméletre is kiterjedő) könyvet ajánlunk az olvasónak. A könyv egyrészt a tanárképzés szereplőinek, másrészt a közoktatásban dolgozó magyartanároknak szól. A szerzők – a PTE BTK Nyelvtudományi Tanszékén működő műhely munkatársai – az oktatásban mintául szolgáló grammatikai elemzéseket mutatnak be, s ezáltal arra is példát nyújtanak, miként hasznosítható közvetlenül a modern nyelvészet az oktatásban. A könyv azonos mondatok egymás mellé állított elemzéseiből áll: 12 fejezetben 12x4 részletesen annotált – magyarázott, algoritmizált, kitekintéseket tartalmazó – mondatelemzést talál az olvasó. A kiindulópontot mindig a teljes generatív modellben történő elemzés képezi. A másik az ennek megfelelő elemzés hagyományos keretek között, a harmadik és negyedik pedig a generatív megközelítés közoktatási változatait mutatja be, a szükséges egyszerűsítésekkel, illetve változtatásokkal az eszközökben és a nyelvi anyagban. A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik középiskolában vagy egyetemen magyar nyelvet tanulnak vagy oktatnak, különösen a generatív grammatika iránt érdeklődőknek.

Szerző: Géczi János
Cím: Sajtó, kép, neveléstörténet
Információk: 198 oldal, kartonált, ár: 2250.- Ft
ISBN: 978 963 693 224 4

Iskolakultúra könyvek. Géczi János, az Iskolakultúra főszerkesztője sorra veszi a magyarországi pedagógiai szakmódszertani folyóiratokat a 19–20. századtól a rendszerváltásig. Tárgyalásának szempontjai, súlyponti kérdései: a szaksajtó és a neveléstudomány kapcsolata, a pedagógiai folyóiratok az aktuális társadalmi berendezkedésben, a szocialista gyermekfelfogás, a túlkorosok és a felnőttek oktatásának kérdései, megszűnő, átalakuló szakfolyóiratok, az ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya.

Szerző: Hoffmann Zsuzsanna
Cím: Antik nevelés
Információk: 188 oldal, kartonált, ár: 2200.- Ft
ISBN: 978 963 693 086 8

Iskolakultúra könyvek. A szerző röviden és közérthetően ismerteti a görög-római nevelés főbb jellemzőit a homéroszi kortól a római késő császárkorig, kitérve a zenei és testi nevelésre is. A szöveget számos szépirodalmi idézet és forrásszöveg színesíti. A kötet végén olvasható két hosszabb ókori szöveg is, Plutarkhosz A gyermeknevelésről című esszéje, valamint szemelvények Quintilianus Szónoklattanának I. könyvéből.

Szerző: Horváth József
Cím: Íráspedagógiai tanulmányok
Információk: 116 oldal, kartonált, ár: 2500.- Ft
ISBN: 978 963 693 428 6

A kötetben az idegen nyelvű szövegalkotás elméleti és gyakorlati szempontjait veszi sorra a szerző. Több mint húsz éves egyetemi oktatói és kutatói tapasztalataira építve fejti ki azokat az érveket, melyek az íráspedagógia folyamatorientált megközelítésében váltak koherens, elméletileg megalapozott rendszerré. A fejezetek kitérnek az idegen nyelvi íráspedagógia kutatásának módszereire éppúgy, mint azokra a lehetőségekre és problémákra, melyek az oktatói munkában jelentkeznek. Külön fejezet ad számot a plágium szövevényes problematikájáról és a szerző által javasolt megoldási alternatívákról.

Szerző: Koltai Zsuzsa
Cím: A múzeumi kultúraközvetítés változó világa
Információk: 180 oldal, kartonált, ár: 2300.- Ft
ISBN: 978 963 693 323 4

Iskolakultúra könyvek. A kötet a múzeumi kultúraközvetítés fejlődési trendjeivel és jelenlegi helyzetével foglalkozik. A szerző a múzeumi kultúraközvetítés történetének komparatív elemzése mellett felvázolja a múzeumi tanulás elméleti hátterét és jellemzőit, valamint összefoglalja a gyakorlatban megjelenő hagyományos és innovatív módszereket. A hazai és nemzetközi múzeumi kultúraközvetítési gyakorlat és múzeumpedagógus-képzés empirikus vizsgálata, valamint magyarországi múzeumpedagógusokkal, múzeumi közművelődési szakemberekkel és a múzeumpedagógiai továbbképzésekben oktató szakemberekkel 2009 tavaszán készített interjúk eredményei alapján a szerző feltárja a múzeumpedagógia és a múzeumi felnőttoktatás kurrens kérdéseit és fejlődési lehetőségeit.

Szerző: Nagy Péter Tibor
Cím: Oktatástörténet, -szociológia
Információk: 146 oldal, kartonált, ár: 2200.- Ft
ISBN: 978 963 693 238 1

Nagy Péter Tibor jelen kötetének nyolc tanulmánya a táguló látásmódnak, a ne-veléstörténet tradicionális szemléletét a társadalomtörténet, az oktatáspolitika-történet és a történeti szociológia eszközeivel bővítő, gazdagító, komplexebb problémakezelésének a tárgyiasult bizonyítéka. Az első fejezet („Neveléstörténet-óra”) írásai új szerepértelmezésben mutatják be az oktatásügy hagyományos ágenseit, az egyházat és az államot. A „modernizációellenes” egyház sztereotípiájával szemben – a téma szakirodalmának újraértelmezése révén – tárgyszerűen mutatja be az európai egyházi modernizációs törekvések társadalom- és oktatáspolitika-történeti összefüggésekbe ágyazott tényeit (és a történet sajátos ma-gyarországi tükörképét), valamint az állam eltérő mértékű és jellegű magyarországi és európai jelenlétét, befolyását az egyház- és oktatás- politika világában. A második fejezet – „Problématörténet” – tanulmányai az oktatáspolitika-történeti és a történetszociológiai megközelítés révén eredeti módon interpretálnak bizonyos neveléstörténeti jelenségeket. Ilyen az alternativitás közkeletűen szűk jelentéstartományát kitágító felfogása, az alternativitás oktatástörténeti változatainak széles körű bemutatása és további kutatásokra ösztönző értelmezése. Ilyen a tágabb kontextusba helyezett taneszköztörténet társadalom- és oktatáspolitika-történeti szempontú megközelítése, valamint a „munkaerőpiac” jelenségének, modern fogalmának tényekkel alátámasztott, meggyőző visszavetítése, „múltba helyezése”. A harmadik – „Kutatás” című – fejezetben olvasható dolgozatok pedig három forráscsoport: a népszámlálási adatok, az iskolai anyakönyvek, továbbá a más indíttatású közvélemény-kutatások komplex feldolgozásában rejlő lehetőségekre, ezen források társadalom-, politika-, mentalitás- és oktatástörténeti célú „hasznosítására” mutatnak tanulságos, további kutatásokra és szakmai vitákra is ösztönző példákat.

Szerző: Orbán Jolán ( Szerk.)
Cím: Jacques Derrida hitvallása – A feltétel nélküli egyetem jövője
Információk: 108 oldal, kartonált, ár: 1850 Ft.- Ft
ISBN: 978 963 693 197 1

Iskolakultúra könyvek. Jacques Derrida „A szakma jövője, avagy a feltétel nélküli egyetem” című előadása 1998 tavaszán a Stanfordi Egyetemen, 2000 tavaszán a Frankfurti Egyetemen, 2000 őszén pedig a Pécsi Egyetemen hangzott el. Az előadást mindhárom helyszínen heves vita követte, hiszen az egyetem kérdése a nyugati kultúra múltjának, jelenének, jövőjének kérdéseivel kapcsolódik össze. E vita megelőzte a Bologna- folyamatot, így nem a Bologna-láz hevében vagy a Bologna-szkepticizmus rezignáltságával zajlott, ám következtetései és különösen az általa feltett kérdések a Bologna-tapasztalatok alapján továbbgondolásra és újabb vitákra ösztönöznek. Az érintett kérdések közül három emelhető ki: az egyetem és ezen belül a humán szakok szerepének, a humán szakokon folyó munka jellegének a megváltozása, valamint a performativitás és az esemény viszonyának értelmezése. A kötet szerzői: Boros János, Vajda Mihály, Kelemen János, Fehér M. István, Weiss János, Angyalosi Gergely, Szegedy- Maszák Mihály, Kálmán C. György, Odorics Ferenc, Luigi Tassoni, Richard Aczél és Orbán Jolán.

   1 - 10 (Összesen: 11)    Következő>>>