Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok

Könyvek Listája
Szerző: Bódi Jenő - Pusztai Bertalan
Cím: Túl a turistatekinteten. A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái
Információk: 314 oldal, kartonált, ár: 3390.- Ft
ISBN: 978 963 693 407 1

A Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékein készült kötet hiánypótlónak szánt fordításgyűjtemény, amely a turizmus kulturális kutatása területén az utóbbi két évtizedben angol vagy német nyelven megjelent tanulmányok közül tartalmaz válogatást. A kötet írásai a kultúratudományokban időközben végbement fordulatok szerepét mutatják be a turizmus kutatásában. A könyv első részének tanulmányai a turizmust mint kulturális jelenséget értelmezik, többek közt olyan fogalmak, témák segítségével mint a turizmus szemiotikája, a turistatekintet és az eredetiség. A válogatás következő része a modernista turizmuskutatás lehetséges kritikáit vázolja fel a performativitás, a társadalmi nemek tanulmányozása és a posztkolonialitás felől. A könyv harmadik részében a turizmus és az új kommunikációs eszközök viszonyát vizsgáló szövegek kaptak helyet. A válogatás tisztán elméleti írások mellett olyan empirikus kutatásokat összegző esettanulmányokat is közöl, amelyek ezek gyakorlati alkalmazását mutatják be. A kötetet egyaránt ajánljuk a kultúratudományok, a szociológia és a kommunikációkutatás iránt érdeklődőknek.

Szerző: Bogdán Mária - Feischmidt Margit - Guld Ádám (szerk.)
Cím: "Csak másban". Romareprezentáció a magyar médiában
Információk: 312 oldal, kartonát, ár: 3890.- Ft
ISBN: 978 963 693 506 1

Magyarországon a kisebbségek médiareprezentációját hosszú ideje az elrejtés vagy láthatatlanná tétel, továbbá a devianciát és veszélyességet alátámasztó esetek tabloizálása jellemzi. Ez a helyzet alig változott az elmúlt években. Mindemellett új jelenségekre is felfigyelhettünk: ilyen például a roma szereplők megjelenése a populáris tömegmédiában, vagy a gyűlöletbeszéd megerősödése a szubkulturális nyilvánosságban, és átterjedése a főárambeli médiumokba is. Kötetünk ezeknek a jelenségeknek a vizsgálatát, a róluk való szakmai párbeszédet ösztönző konferencia előadásaira épül. E tanulmánykötet szerzői, a konferencia előadói, a kisebbségi reprezentációk, elsősorban a romák reprezentációjának létrejöttét és működését a szociológia, a kritikai kultúrakutatás, a médiaelmélet és médiajog szempontjából vizsgálták.

Szerző: Császi Lajos
Cím: A Mónika-jelenség kulturális szociológiája
Információk: 220 oldal, kartonált, ár: 2790.- Ft
ISBN: 978 963 693 362 3

Kommunikáció- és Kultúratudományi Tanulmányok. Az írás középpontjában egyetlen populáris műfaj, a talkshow kulturális szociológiai vizsgálata áll, mint olyan televíziós műfajé, amely magán viseli a szórakoztató média minden sajátosságát, és ezért szisztematikus vizsgálata lehetővé teszi, hogy rajta keresztül a korábbiaknál alaposabban megértsük magát a bulvárosodást is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a könyv közvetlen témája a talkshow empirikus kutatása, de mindezt egy általánosabb háttér előtt, a populáris kulturális nyilvánosság tágabb horizontján belül teszi. A vizsgálódás fókusza állandóan mozog egy konkrét műfaj és annak általános elméleti kérdései között. A bulvárosodásnak hosszú története van, amely visszanyúlik a média kezdeteihez. A pletykákról, botrányokról, bűnesetekről, kalandos históriákról és csodákról szóló különféle népies nyomtatványok mindig is jelen voltak a hivatalos kiadványok mellett, sőt, a polgári ízlésnek megfelelően cenzúrázott formában azokban is. A jelen helyzet a médiában azonban alapvetően más. Ma nem egyszerűen arról van, hogy a népies kiadványok nagyobb teret foglalnak el a korábbiakhoz képest, hanem arról, hogy mára a bulvár, azaz a populáris kulturális nyilvánosság nyelve és szemlélete lett a média uralkodó formája, amely behatolt a hivatalos médiába és visszavonhatatlanul átalakította azt. Szokás, hogy a szerző kitér arra, hogy szándéka szerint kinek szól a könyve. Úgy is fogalmazhatok, hogy kikkel folytattam írás közben képzeletbeli párbeszédet, néha vitát a talkshow-k által felvetett kérdésekről. Mindenekelőtt azokkal vitáztam, akik a média és általában a kultúra demokratizációját elutasítják valamilyen „magasabb” kulturális eszmény nevében. Tapasztalatom szerint a mindennapok kulturális fogyasztása heterogén, különböző módon, de többé-kevésbé mindnyájan „kulturális mindenevők” (Peterson, 1996) vagyunk. Lehet egyszerre szeretni a popzenét és a klasszikus zenét, a talkshow-kat és a krimiket, a szerzői filmeket és a tévésorozatokat, a képregényeket és a híres festők képeit. A mai médiakultúra jellegzetessége éppen az, hogy az ízlés demokratizációjának a fóruma. Túl ezen, a szűkebb és tágabb környezetem megfigyelése alapján különben is úgy látom, hogy a szórakozás, a kikapcsolódás, a nevelés, a művelődés, az informálás, a társalgási témák biztosítása, a nemzet, mint nagy család életében való részvétel vagy a kozmopolita tájékozódási igény egyaránt szerepet játszik a talkshow mindennapi használatában.

Szerző: Dobovicki A. - Mester T. - Szemerey S. - Szijártó Zs.
Cím: Köz-tér
Információk: 270 oldal, kartonált, ár: 2590.- Ft
ISBN: 9 789 636 932 510

Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok A „köztér” szó egyszerre jelent a városi épületek által határolt beépítetlen területet és nyilvános teret. A szabad ég alatt levő „üres” területek, az utcák és terek elsősorban a városban való mozgás szolgálatában állnak. A közterek ugyanakkor a település szűkebb és tágabb értelemben vett közösségi életének nyilvános helyei is, a róluk készült mediális reprezentációk pedig összefonódnak a városok képével, és formálják a városlakók kollektív emlékezetét. Végül a kortárs művészeti kísérletek számára olyan köztes terekként szolgálnak, melyekben a művészek és a közönség újfajta dialógust kezdeményezhetnek egymással. A városok napjainkban tapasztalható átalakulásában épp ezért kiemelt szerepet játszanak azok a folyamatok, melyek a közterek rehabilitációjára, a köztérhasználat klasszikus és modern városi funkciók újrafogalmazása érdekében történő kiterjesztésére irányulnak. A kötet a közterekkel kapcsolatos kortárs gondolkodásmódok (társadalomtudomány, városépítészet, kommunikáció- és médiatudomány, művészetelmélet) bemutatásán keresztül e különböző perspektívák közös metszetét kívánja felmutatni elméleti elemzéseken, esettanulmányokon és forrásszövegek közlésén keresztül.

Szerző: Eriksen, Thomas Hylland
Cím: Etnicitás és nacionalizmus
Információk: 268 oldal, kartonált, ár: 2690.- Ft
ISBN: 978 963 693 144 5

Etnicitás és nacionalizmus a modern világ alapvonásai, de kérdés, mennyiben fakad az etnicitás a kulturális különbségekből, s mennyire függ az ilyen különbségek gyakorlati felhasználásától, illetve a beléjük vetett hitből. A korábbi munkájából Magyarországon is jól ismert és nagyra becsült norvég szerző bizonyítja, hogy az etnikai hovatartozás nem a csoportok változatlan tulajdonsága, hanem a társadalmi viszonyok dinamikus és változó oldala. Széles körű antropológiai és szociológiai tájékozottságára építve vizsgálja etnicitás, osztály, társadalmi nem és nemzeti hovatartozás kölcsönviszonyait, s olyan égető problémaköröket, mint a rasszizmus, a globalizáció és a multikulturalizmus. A kulturális és szociálantropológiai kurzusok alapszövege, első megjelenése, 1993 óta a szakterület legfontosabb bevezető munkája.

Szerző: Frazon Zsófia
Cím: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei
Információk: 306 oldal, kartonált, ár: 2690.- Ft
ISBN: 978 963 693 363 0

Kommunikáció- és Kultúratudományi tanulmányok. A kötet két részében elsősorban azt vizsgálja, hogy a magyarországi múzeumokban milyen rétegekre bomlott, hogy jelent meg a történetiség fogalma az elmúlt húsz évben. A kérdésfeltevés és a megközelítés azért is releváns, mert a mai magyarországi múzeumi diskurzus elsősorban a művészeti (művészettörténeti jellegű és irányultságú) múzeumokról és kiállításokról szól. A történeti és társadalmi kérdésekkel foglalkozó, más múzeumi gyakorlatot és irányt megvalósító intézmények kiállítási praxisa sokkal kevésbé része ennek a diskurzusnak, pedig az elmúlt húsz évben ezen a terepen is fontos és figyelemreméltó változások és elmozdulások következtek be: a gyűjtemények feldolgozása, a kiállítási paradigmák, prezentációs eljárások és technikák megújítása, továbbá a párbeszéd élénkítése szempontjából egyaránt. Ha a történetiséget használjuk az elemzések egyik kulcsfogalmaként, akkor egyfelől figyelembe vesszük, hogy Magyarországon a történeti-társadalmi gyakorlatot megvalósító múzeumokban nagyon erős a múlthoz és a történeti megközelítéshez való kötődés, másfelől viszont hangsúlyozom, hogy a történetiség a jelen irányába is nyitott, ezért nemcsak a múlt, hanem a kortárs életvilágok múzeumi/kiállítási vizsgálata és megmutatása is része a gondolkodásnak. A történetiség fogalmára épülő intézmények (más megfogalmazásban az ún. társadalmi múzeumok) esetében – és magyarországi intézményi kontextusban – két alaptípus rajzolódik ki: egyfelől a történeti eseményeket és a közelmúltat tárgyaló eminensen történeti, másfelől a hétköznapi életvilágokra is nyitott etnográfiai jellegű múzeumok. A kötet is alapvetően erre a két pillérre épül, a múzeumok kiállítási paradigmáinak és prezentációs eljárásainak intézményekre és produkciókra vonatkozó vizsgálatában – néhány megvalósult kiállítás elemzésének segítségével.

Szerző: Guld Ádám - Havasréti József (szerk.)
Cím: Zenei szubkultúrák médiareprezentációja
Információk: 266 oldal, kartonált, ár: 2690.- Ft
ISBN: 978 963 693 431 6

A populáris zene előállításával, értelmezésével, de mindenekelőtt terjesztésével kapcsolatos gyakorlatok a közösségi weboldalak térhódításával radikálisan megváltoztak. Ennek eredményeként olyan szokások, trendek, közösségi szerveződési formák jöttek létre, melyek csak nehezen helyezhetők el a klasszikus szubkultúra-kutatás, illetve a művészetszociológia kontextusaiban. A mediális jelenlét, az interaktivitás, a közösségi kontroll szerepe nagymértékben megerősödött, olyan stílusokat, zenei gyakorlatokat, előadókat, sőt sztárokat helyezve a zenei színtér centrumába, melyek a hagyományos hangrögzítők, illetve a termelés, az elosztás és a fogyasztás merev szétválasztására építő, a tőke- és médiakoncentráció eredményezte erőfölénnyel gyakran visszaélő „internet előtti” zeneipar világában elképzelhetetlenek voltak. Kulcsfogalmak a kötet írásaiból: a YouTube hatása a zenei gyakorlatokra és zenei klipek esztétikájára, a metálwebzine-ek és metál-blogok kommunikációja, a posztmodern test szerepe a kortárs popzene világában, a hipsterek szubkultúrája, az emo stílus médiareprezentációja, a popvilág és a modern opera egymásra hatása, underground és alternatív színterek építése a hálózaton, a sztárszerepek átalakulása. A kötet tanulmányai e jelenségeket járják körül, a szubkultúra-kutatás, a médiaszociológia, a zeneszociológia, a kulturális antropológia és a kultúrakutatás eszközeivel.

Szerző: Havasréti József
Cím: Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban
Információk: 260 oldal, kartonált, ár: 2590.- Ft
ISBN: 978 963 693 118 6

A kötet írásai a magyar underground, illetve neoavantgárd kultúra irányzataival és műfajaival (filmművészet, kapcsolatművészet, művészújságok, esszé és kísérleti irodalom stb.), valamint kiemelkedő alkotóinak (Bódy Gábor, Hajas Tibor, Erdély Miklós, Molnár Gergely, Galántai György, Tábor Ádám és mások) tevékenységével foglalkozik. Az egyes tanulmányok külön hangsúlyt helyeznek a tágabban értelmezett médiumok, a szövegek és az életszcénák kapcsolódási pontjaira, figyelembe véve, hogy a hazai avantgárd mozgalmak is fontosnak tartották az "élet" (a mindennapi élet, az életstílusok, életterek) és a "művészet" közötti határok lebontását. A kötet elemzéseiben előtérbe kerülnek azok a törekvések is, melyek kapcsolatot kívántak létrehozni a magyar avantgárd és underground kultúrát egyaránt jellemző hermetikus-ezoterikus hagyományok, valamint a kommunikáció-, illetve a médiaelmélet, a jelelmélet és a nyelvészet racionális hagyományai között.

Szerző: Havasréti József - Szijártó Zsolt (szerk.)
Cím: Reflexió(k) vagy "mélyfúrások"? A kultúrakutatás változatai a "kulturális fordulat" után
Információk: 248 oldal, kartonált, ár: 2350.- Ft
ISBN: 978 963 693 088 2

Az utóbbi évtizedekben számos törekvés jelentkezett a társadalom-, illetve a kultúratudományok körében, melyek megkísérelték újradefiniálni az egyes tudományterületek határait; termékeny kapcsolatokat hozva létre a kommunikációelmélet, a kulturális antropológia, az irodalomelmélet, a művészettörténet, valamint olyan sajátos hibridjelenségek között, mint a mediológia, a média- és képantropológia, vagy éppen a writing culture problémái köré rendelhető kérdésfeltevések. A kötet írásai változatos léptékekben, a társadalomtudományos (ön)reflexió jelentőségét kiemelve, mélyfúrás jellegű részlettanulmányok, valamint elméleti áttekintések alapján mutatják be a kultúra elemzésének lehetőségeit.

Szerző: Havasréti József, K. Horváth Zsolt és Szijártó Zsolt (Szerk.
Cím: A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye
Információk: 240 oldal, kartonált, ár: 2590 Ft.- Ft
ISBN: 978 963 693 210 7

A tanulmánykötet egy kutatószeminárium ötletéből született, melynek célja az volt, hogy olyan Pécs városával kapcsolatba hozható – a szó konkrét és absztrakt értelmében vett – „helyeket” próbáljunk meg felkutatni, melyek meghatározzák, kifejezik a pécsieknek a városhoz való viszonyát. Ilyenek például a város jól ismert, jelképesnek tekinthető, egyes történeti, művészet- és építészettörténeti korszakait leképező épületek, műemlékek. De ilyenek az olyan kevésbé látható, vagy egyenesen láthatatlan, absztrakt helyek is, melyek látens módon mégis döntőek lehetnek a Pécsről alkotott kép létrehozásában. A célkitűzés megfogalmazásában szerepet játszottak a kortárs francia és német történelem- és irodalomtudomány, városantropológia és kultúrakutatás metszéspontjában elhelyezkedő irányzatok és teljesítmények is, melyek a tárgyiasult forma és a láthatatlan jelentés összekapcsolásával igyekeznek rámutatni egy adott vizsgálati lépték sajátosságaira.

   1 - 10 (Összesen: 17)    Következő>>>