Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Társadalomtudományi Könyvtár Új Folyam

Könyvek Listája
Szerző: Balogh Gábor - Kovács Martin
Cím: A gazdaság társadalmi dimenziói
Információk: 216 oldal, kartonált, ár: 1680.- Ft
ISBN: 963 86159 6 1

A szociológiában a hatvanas évektől kezdve fokozatos nyitás mutatható ki. Új nyugati elméletek és áramlatok jelentek meg. Jelen könyv a hazai és nyugati gazdaságszociológia orientációs különbségeit fogalmi és személyek által megtestesített irányzatokon keresztül mutatja be.

Szerző: Dilthey, Wilhelm
Cím: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban
Információk: 341 oldal, keményfedél, ár: 3500.- Ft
ISBN: 963 9500 01 1

Dilthey nevéhez fűződik a 19. század végi szellem - és életfilozófia létrejötte. A legnagyobb jelentőségű írásaiból összeállított tanulmánykötet a német gondolkodó legfontosabb vizsgálódásait tartalmazza.

Szerző: Elias, Norbert
Cím: A civilizáció folyamata - Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások
Információk: 610 oldal, keményfedél, ár: 3900.- Ft
ISBN: 963 9500 02 X

A 20. század egyik legérdekesebb kultúra- és történetszociológusának korszakos műve a civilizálódás folyamatáról, amely az étkezési és érintkezési formák fejlődését éppúgy elemzi, mint az erőszakmonopólium kialakulását, és a modern centralizált államgépezet létrejöttét. A nagyszabású elemzést számtalan példa, eset ismertetése teszi érdekfeszítő olvasmánnyá.

Szerző: Herbert A. Simon
Cím: Az ésszerűség az emberi életben
Információk: 100 oldal, keményfedél, ár: 2200.- Ft
ISBN: 963 9500 08 9

A Nobel-díjas közgazdász és társadalomkutató négy elõadásban foglalkozik azzal, milyen szerepet játszik életünkben, döntéseinkben az ésszerûség és ésszerûtlenség, s milyen buktatókkal jár, ha szigorúan ragaszkodunk a racionális indokolhatóság elveihez.

Szerző: Luhmann, Niklas / Brunczel Balázs (ford.)
Cím: Bevezetés a rendszerelméletbe
Információk: 328 oldal, kartonált, ár: 3280.- Ft
ISBN: 9639610534

Niklas Luhmann (1927-1998) társadalomelméletének feldolgozása a tudomány egyik legfontosabb, egyben legnehezebb feladata. A nehézség nem csupán az életmű roppant terjedelméből adódik, hanem abból is, hogy az elmélet körkörös felépítésű, vagyis az egyes építőkövei csak a többi ismeretében érthetők meg igazán. A jelen kötet - mely Luhmann egyetemi előadásainak átirata - fontos segítséget jelent a luhmanni elmélettel megismerkedni vágyók számára: gondolatmenetét végigkövetve érthető, logikus módon tárulnak elénk az elmélet belső összefüggései. Megtudhatjuk, hogy Luhmann rendszerelmélete mennyiben tér el más rendszerelméletektől, s milyen belátásokat nyerhetünk, ha azt a társadalom leírására alkalmazzuk. A szerző hangsúlyozza, hogy elmélete nem kizárólagos érvényű, s dönthetünk más fogalmiság mellett is. Ám minden fogalmi döntésnek következményei vannak arra nézve, hogy milyen meglátásokat nyerhetünk segítségével a társadalomra vonatkozóan. A könyv legnagyobb érdeme, hogy feltárja a fogalomhasználat és az elméletből következő megállapítások közötti összefüggéseket. Ezáltal rávilágít a sokszor meghökkentőnek tűnő luhmanni fogalomhasználat mozgatórugóira, és arra is, hogy milyen döntő pontokon és indokokkal tér el Luhmann elmélete más elméletektől - elsősorban a nagy rivális, Jürgen Habermas elgondolásaitól.

Szerző: Simmel, Georg / Weiss János (ford.)
Cím: A társadalmi differenciálódásról
Információk: 185 oldal, keménytáblás, ár: 3390.- Ft
ISBN: 978 963 693 170 4

Georg Simmel (1858-1918) a német szociológia egyik "alapító atyja", a modern társadalomelméleti gondolkodás klasszikusa. 1890-ben jelent meg első nagyobb munkája, A társadalmi differenciálódásról. A könyv alapgondolata, hogy a növekvő társadalmi differenciálódással és fejlődéssel párhuzamosan teljesedik ki az ember individualitása. Szerves része ennek a folyamatnak a csoportok kialakulása, az egyén közeledése más, az övén kívüli csoportokhoz. Az individualitás kialakulása a szociális csoport kötő erejének csökkenésével függ össze (falu vagy város). A társadalmasodás mértéke a szociális kölcsönhatások és összefonódások hálójának differenciálódásával áll egyenes arányban. Simmel munkája amellett hogy a szociológiatörténet egyik meghatározó műve, a modern csoportlélektan és szociálpszichológia forrásvidékére is elvezeti az olvasót. A fordító, Weiss János alapos tanulmányban mutatja be a fiatal Simmel e művének máig eleven problémafölvetéseit.

Szerző: Tönnies, Ferdinand
Cím: Közösség és társadalom
Információk: 250 oldal, keményfedél, ár: 2890.- Ft
ISBN: 963 9500 03 8

A német szociológia alapító atyjának alapműve két, azóta közkézen forgó kategória segítségével írja le a modern társadalmak kettős szerveződési formáját. Alapmű, amelynek gondolataira számtalan későbbi kutatás is épül.

Szerző: Weber, Max
Cím: Világvallások gazdasági etikája
Információk: 697 oldal, keménytáblás, ár: 5480.- Ft
ISBN: 978 963 9610 61 3

Kevesen tudják, hogy Max Weber a "fő mű"-ként számon tartott Gazdaság és társadalom című monumentális szociológiai elmélet- és fogalomépítménnyel párhuzamosan vallásszociológiai tanulmányokon dolgozott. Míg rendszerező szociológiája történeti illusztrációk gyanánt kezeli a történeti anyagot, addig ezek a történeti jellegű tanulmányok, mintegy azok kiegészítéseként, az ott kidolgozott fogalomvilágot alkalmazzák teljes kultúrkörök vizsgálatára. A világvallások gazdasági etikája a háromkötetes német gyűjteményből, annak felépítését követve válogat. mivel a sorban első és legismertebb írás, a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme magyarul már napvilágot látott, válogatásunkban elsőként ennek egy Weber által írott rövid összefoglalóját közöljük, amellyel a szerző az első megjelenést követő heves vitákat zárta le. A tanulmányok szisztematikus középpontjáról maga Weber a bevezető írásban ad számot: "Mindenekelőtt... az a legfontosabb, hogy a nyugati, s ezen belül a modern nyugati racionalizmus sajátos mivoltát megismerjük, és keletkezésében megmagyarázzuk." A modern nyugati racionalizmus, amelynek egyik legfontosabb kifejeződési formája az újkori kapitalizmus, csak egyike, bár mindinkább a világ egésze számára legfontosabbika azoknak a lehetőségeknek, amelyeket az élet különféle területeinek (gazdaság, politika, vallás, művészet, tudomány) különböző irányú és szempontú racionalizációi az egyes kultúrkörökben megvalósítottak. A modern nyugati világ "külön útjának" megértéséhez szükség van a sokszoros összehasonlításra: a hinduizmus, a buddhizmus, a konfucianizmus, a taoizmus és az ókori zsidó vallás így tartanak tükröt jelenkori önmagunknak. Sajátos szempontjának, feldolgozott roppant történeti anyagának és összehasonlító perspektívájának köszönhetően Weber olyan művet alkotott, amely azóta is méltán tart számot nemcsak a különféle történelem- és társadalomtudományok (szociológia, gazdaságtörténet, politikatörténet), hanem a vallástörténet, a teológia, az egyes kultúrkörök tudományai (indológia, sinológia, hebraisztika) érdeklődésére is.

Szerző: Weis István
Cím: A mai magyar társadalom
Információk: 186 oldal, keménytábla, ár: 3500.- Ft
ISBN: 978 963 693 116 2

Társadalombiztosítási könyvtár. Weis István a két világháború közötti közigazgatás és társadalomtudomány jelentős személyisége volt, a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium tisztviselője, az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) vezérigazgatója, egyetemi tanár és számos tudományos mű szerzője. Munkássága mindmáig nem kapta meg méltó elismerését. Az elmúlt 23 esztendő sem volt elég, hogy jelentőségének megfelelően értékelődjön. Az újraértékeléshez kíván kötetünk hozzájárulni. A kötet Petrás Éva szerkesztésében jelenik meg, a szerkesztő tanulmányával egészül ki, mely segíti az olvasó tájékozódását.

Szerző: Z. Kovács Zoltán; - Rákai Orsolya (szerk.)
Cím: A narratív identitás problémái a társadalomtudományban
Információk: 150 oldal, puhafedél, ár: 1280.- Ft
ISBN: 963 9450 38 3

A kötet a társadalomtudományok négy területének (irodalomtudomány, lélektan, nyelvészet, történettudomány) meghatározó kutatóit (többek között Dávidházi Pétert, Gyáni Gábort, László Jánost, Pléh Csabát) kérdezi afelől, hogy a narratív identitás milyen szerepet játszik diszciplínájuk művelése során. A könyv a 2001 őszén Szegeden rendezett konferencia szerkesztett anyagát adja közre.

   1 - 10 (Összesen: 10)