Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Örökség sorozat

Könyvek Listája
Szerző: Czövek Judit (szerk.)
Cím: Imádságos asszony; Erdélyi Zsuzsanna köszöntése
Információk: 350 oldal, puhafedél, ár: 2450.- Ft
ISBN: 963 9450 01 4

Erdélyi Zsuzsanna a népi imádságok kutatója ebben az évben töltötte be 80. életévét. E jeles évforduló alkalmából rendezett konferencia anyagát és más tisztelgő írásokat gyűjt egybe a kötet, melyek Erdélyi Zsuzsanna munkásságának a magyar szellemi életre gyakorolt inspiráló hatását példázzák. A kötet szerzői etnográfusok és a rokon tudományok képviselői.

Szerző: Demény István Pál
Cím: Hősi epika
Információk: 400 oldal, puhafedél, ár: 2290.- Ft
ISBN: 963 9450 02 2

A kötet áttekintést ad a magyar szóbeli hősi epika történetéről, az elérhető, kimutatható legrégebbi emlékektől a 16. századig, azon túlmenően 1711-ig, de kitér más műfajok vizsgálatára is, a csodaszarvas mondára, amely legalábbis ránk maradt formájában ősi eredetmonda, valamint a korona és kard történeti mondájára. Az anyagot a szerző szibériai hősi epikáról szóló tanulmányaival kiegészítve közöljük.

Szerző: Halász Péter
Cím: Bokrétába kötögetem vala
Információk: 436 oldal, puhafedél, ár: 2290.- Ft
ISBN: 963 9450 13 8

A szerző kötetében csángó tárgyú tanulmányait gyűjtötte össze. Halász Péter írásai részletező megfigyelésen, alapos terepmunkán nyugszanak. Nem elégszik meg az archaikus jegyzetek leírásával, hanem változásukban követi őket. Szemléletét áthatja az együtt élő népek közös múltjának, műveltségi kapcsolatainak értelmezése. Tanulmányain átüt a személyes elkötelezettség, leírásai élvezetesek és tanulságosak lesznek az érdeklődő olvasó számára.

Szerző: Hoppál Mihály
Cím: Folklór és hagyomány. Válogatott tanulmányok
Információk: 195 oldal, puhafedél, ár: 2490.- Ft
ISBN: 9639567639

"Az itt olvasható tanulmányok az elmúlt három évtizedben készültek. Van köztük olyan, amely még a hetvenes évek elején íródott, és nagyon sokszor kérték tőlem, mert a témáról alig jelent meg valami. Jelen válogatás tanulmányai a magyar folklórhagyomány olyan elemeit állítják középpontba, amelyek a közös tudás tárházában bizonnyal helyet kaphatnak. A néphagyományok és a folklór máig a nemzeti identitás kifejezését és megerősítését szolgálják, vagyis nem vesztettek jelentőségükből a XXI.században sem. Az egyre jobban egységesülő Európában szükség van az egyéni, az etnikus, ha tetszik, a nemzeti jegyek megtartására, mert eltűnésükkel szürkébb lenne a világ." Ebben a könyvben Hoppál Mihály válogatott tanulmányait adja közre az Európai Folklór Intézet. A kötet első három tanulmánya tudománytörténeti jellegű, a hazai folklorisztika három jelentős alakjáról, Ipolyi Arnoldról, Erdélyi Jánosról és Berze Nagy Jánosról íródott. A továbbiakban a magyar ősvalláskutatás távlatairól, a honfoglalók hitvilágáról, jelképeink keletkezéséről, a kommunikáció rejtett csatornáiról, a film és folklór kapcsolatáról, valamint a közös hagyomány mibenlétéről szóló tanulmányok következnek. A végső következtetések egyik legfontosabbika az, hogy a jövőben csak egy hagyományalapú társadalom biztosíthatja a közösség hatékony együttműködését.

Szerző: Hoppál Mihály (szerk.)
Cím: Elbeszélés és emlékezet
Információk: 220 oldal, puhafedél, ár: 1980.- Ft
ISBN: 963 86159 9 0

2001-ben ünnepelte volna hetvenedik születésnapját Istvánovits Márton, a folklorista és kaukazológus, akinek tiszteletére kollégái és barátai tanulmánykötetet állítottak össze. Istvánovits Márton munkássága elsősorban esztétikai kérdésekre irányult, behatóan foglalkozott a grúz epikus költészettel, és számos kritikai fordításban tette hozzáférhetővé magyar nyelven a kaukázusi folklór legszebb alkotásait. Most a szélesebb olvasóközönség is megismerkedhet az emlékkönyv tanulmányaival, melyekben a szerzők új kutatásai eredményeiket teszik közzé.

Szerző: K. Kovács László
Cím: A kolozsvári hóstátiak temetkezése
Információk: 424 oldal, puhafedél, ár: 2080.- Ft
ISBN: 963 9567 15 9

Hatvan éve jelent meg Kolozsvárott ez a munka. Szerzője, Keszi Kovács László akkor végezte a gyűjtést és a kézirat kiadási előkészítését, amikor Kolozsvárott dolgozott az Erdélyi Tudományos Intézetben. Munkáját a háború miatt nem tudta befejezni. Most a kiadásra kiegészítette a kéziratot. E kötettel a 96. életévét betöltő szerzőt szeretnénk köszönteni.

Szerző: K. Kovács László
Cím: A Borsa-völgyi juhászat
Információk: 368 oldal, ár: 3450.- Ft
ISBN: 978 963 693 117 9

Az 1940-es évek elején az akkori fiatal néprajzosok csapata a Kolozs megyei Borsa-völgyben olyan gyûjtõmunkát végzett, amely kiterjedt a népélet szinte minden területére. K. Kovács László akkori adataiból az 1960-as években elkészítette kandidátusi disszertációját, mely teljes terjedelmében most jelenik meg elõször. (Hoppál Mihály) K. KOVÁCS LÁSZLÓ etnográfus 1908-ban született Polgáron. Eredetileg festônek készült, a néprajztudománnyal Teleki Pál szemináriumán került kapcsolatba. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, illetve a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte 1930 és 1937 között. A következô években tanulmányúton járt Finnországban és Észtországban. Tanulmányai idején Györffy István tanársegéde volt, ugyanakkor a Néprajzi Múzeum díjtalan önkéntes gyakornoka. 1937-ben doktorált. 1939-tôl a Néprajzi Múzeum muzeológusa, az Ethnologiai Adattár megszervezôje. 1940–44-ig a Kolozsvári Egyetem tanára, az Erdélyi Tudományos Intézet néprajzi osztályának vezetôje. A következô két évben a Teleki Pál Tudományos Intézetben dolgozik, 1946–49-ig a Néptudományi Intézet tanára, 1948-tól a szegedi egyetem magántanára. 1950 és 57 között az MTA önálló kutatója az ELTE néprajzi tanszékén, 1967- tôl kandidátus. 1967–73-ig az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának munkatársa. 1950–96-ig az MTA Néprajzi Bizottságának tagja, 1957–72 között az Ethnographia szerkesztôje, 1971–96-ig a néprajzi filmbizottság elnöke. 1991- ben Györffy István emlékéremmel tüntették ki.

Szerző: Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor
Cím: Magyarságszimbólumok
Információk: 328 oldal, puhafedél, ár: 2500.- Ft
ISBN: 963 9450 04 9

Harmadik kiadásban jelenik meg a szerzőpáros nagy sikerű kötete, amely a mindennapi életben megjelenő magyarságszimbólumok szociológiai és kulturális antropológiai elemzésére vállalkozik. A bevezetés pontosan, korszerűen határolja körül a vizsgált témát, és megadja az elméleti hátteret az ezt követő elemzéshez. Ezt követi a hipotézis ismertetése, amely földrajzi-természeti (hegy- és vízrajz, éghajlat, flóra és fauna, települések) és kulturális (szín, címer, öltözet, zene-tánc, építészet, járművek, ünnepek, foglalkozások, ételek-italok, sport, mentalitás, politika) tényezőkhöz köti a magyarságszimbólumokat. A néprajz, antropológia, szociológia, szociálpszichológia kutatási eredményeit fölhasználva, a kérdést tágabb társadalmi kontextusban helyezik el a szerzők.

Szerző: Karácsony Zoltán (szerk.)
Cím: Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény I.
Információk: 302 oldal, puhafedél, ár: 2490.- Ft
ISBN: 963956737X

Ebben a kötetben a tudományos igénnyel fellépő táncfolklorisztikai műveket szerettük volna összeválogatni olymódon, hogy a tanulmányok a főbb kutatási módszereket, megközelítési módokat is bemutassák. A 33 dolgozatból összeállított első részben a korai magyar néptánckutatás minden jelentősebb kutatójának fontosabb művei megtalálhatók. Terjedelmi okok miatt a szöveggyűjteményt két részletben tervezzük megjelentetni. Az első kötet az 1945-ig megjelent műveket, cikkeket tartalmazza. Mivel a II.világháború után a néptánckutatás helyzete és szemlélete alapvetően megváltozott, ezért is indokolt, hogy az e korszakban megjelent publikációk egy külön, második kötetben lássanak napvilágot. A ma már nehezen hozzáférhető cikkek, tanulmányok újraközlésével szeretnénk elősegíteni a néptánc iránt érdeklődő szakemberek, diákok és laikusok tájékozódását. A kötet szerzői: Baksay Sándor, Balásy Dénes, Bándy Mária, Borbély Sándor, Czuczor Gergely, Farkas Lajos, Fél Edit, Fränkel (Fabó) Bertalan, Gönyey Sándor, Györffy István, Horger Antal, K. Kovács László, Kálmány Lajos, Kolumbán Samu, Kovács János, Lajtha László, Lázár István, Luby Margit, Nyárády Mihály, Pesovár Ernő, Pintér Sándor, Rearick Elizabeth, Réthei Prikkel Marián, Seemayer Vilmos, Seprűdi János, Sümeghy Vera, Szendrey Ákos, Szilády Zoltán, Vámszer Géza, Varga Sándor Frigyes, Viski Károly, Zajzoni Rab István.

   1 - 10 (Összesen: 16)    Következő>>>