Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Kisebbségek Kelet-Közép-Europában

Könyvek Listája
Szerző: Blénesi Éva - Mandel Kinga (szerk.)
Cím: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004)
Információk: 402 oldal, puhafedél, ár: 2280.- Ft
ISBN: 9639567574

A könyv áttekintést nyújt a kisebbségi léthelyzetben élő magyar közösségek érdekképviseleti szervezeteinek a szomszédos országok kormányzásában való részvételéről. Az a tény, hogy a 20. és 21. század fordulóján, rövid időn belül három kisebbségi magyar párt - a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség - kapott felkérést az országos kormányzati munkában való részvételre, európai kontextusban is rendkívüli jelentőségű áttörésként értékelhető. Az első fejezet a vezető politikusok személyes élményei és tapasztalatai alapján mutatja be a magyar kisebbségi pártok kormányzati működését. A második fejezetben a kérdéskörrel foglalkozó politológus, történész szakértők különböző elemzési szempontok szerint vizsgálják azokat a politikai érdekegyeztetési és alkufolyamatokat, kompromisszumokat, eredményeket és konfliktusokat, amelyek a kisebbségi pártok kormányzati szerepvállalásához kötődnek. A dokumentummelléklettel a kötet szerkesztői azt kívánják bemutatni, hogy a jelenségek, amelyekről a tanulmányok, elemzések képet adnak, milyen pontokon kapcsolódnak a nemzetközi egyezményekben rögzített kívánalmakhoz, megoldási módozatokhoz. A dokumentumok - köztük az EBESZ kisebbségi főbiztosa által kezdeményezett Lundi Ajánlások - jól megvilágítják azokat a különbségeket, amelyek az európai elvárások és a kelet-közép-európai gyakorlat között mutatkoznak. Mint ahogy arról is képet alkothatunk a nemzetközi egyezmények alapján, hogy valójában milyen tényezők befolyásolják kedvező vagy negatív irányban a kisebbség és többség kapcsolatának alakulását, s e tényezők milyen kihatással lehetnek a kisebbségek jogi, politikai helyzetének, lehetőségeinek változásaira.

Szerző: Éger György
Cím: Határ, Régió, Etnikumok Közép-Európában
Információk: 248 oldal, puhafedél, ár: 1680.- Ft
ISBN: 963 389 1396

A kötet a kelet-közép-európai határ menti régiókban zajló új folyamatokat elemző kutatási programok eredményeit adja közre. A tanulmányok jelentős része a térség határ menti régióira jellemző multietnikus szerkezeteket, az etnikai csoportok kapcsolattartását vizsgálja. Közép-Európa remek terepet kínál a jelenségek összefüggő tanulmányozására. Az 1989;90-ben bekövetkezett politikai változások után, a korábbi államformák megszűnésével és az új államok létrejöttével a kisebbségek helyzetének újraértékelése mellett a határok helyzete, elhelyezkedése, a regionális együttműködési lehetőségek, a kisebbségi közösségek jogait biztosítani hivatott önkormányzati modellek kérdései váltak a politikai eszmecserék legfontosabb elemeivé.

Szerző: Kemény István (szerk.)
Cím: A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság
Információk: 198 oldal, puhafedél, ár: 1480.- Ft
ISBN: 963 379 469 2

A könyv tanulmányai arra keresnek választ, miből élnek ma a romák/cigányok, és ezen belül milyen szerepet játszik megélhetésükben a láthatatlan gazdaság. A rendszerváltozást közvetlenül követő években a tömeges méretű magyarországi munkanélküliség közismerten a romákat érintette a legsúlyosabban. Kemény István bevezető tanulmánya a magyarországi cigány munkanélküliség elemzése alapján a nem regisztrált, vagyis a láthatatlan gazdaság szerepét mutatja be a munkanélküliség következményeinek kezelésében. Kötetünkben egy-egy esettanulmány olvasható a falusi, nagyvárosi környezet szürke- és feketegazdaságának világáról, illetve a régiségkereskedésből élő cigány vállalkozókról.

Szerző: Kozma István - Papp Richárd (szerk.)
Cím: Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében
Információk: 358 oldal, puhafedél, ár: 2280.- Ft
ISBN: 963 9567 03 5

A Kárpát-medencében élő kisebbségek tér- és identitásszerkezeti változásait vizsgálva a kötet arra törekszik, hogy egy-egy kérdést többfajta társadalomtudományi látásmód és megközelítés szerint mutasson be. A tanulmányok segítségével képet alkothatunk a Kárpát-medencében élő kisebbségek sokszínű világáról, életük legkülönfélébb rezdüléseiről, és ezáltal a két- és többnyelvűségre épülő kettős, illetve komplex identitásformák kialakulásáról.

Szerző: Papp Richárd
Cím: Etnikus vallássok a Vajdaságban? Kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései
Információk: 218 oldal, puhafedél, ár: 1680.- Ft
ISBN: 9639500313

Az elmúlt évtized jugoszláviai eseményei azt jelzik, hogy az etnicitás jelentéseinek mélyebb tudományos feltárása során a vallási tartalmakat, összefüggéseket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen a vizsgált régió etnikus stratégiáit gyakran a "saját felekezethez" való tartozás, és a hozzá köthető identitáselemek együttesen alakítják. Papp Richárd több, mint két éve végez kulturális antropológiai terepmunkát a Vajdaság két településén: Feketicsen és Zentán. Mindkét település többségi lakossága "magyar" történelmi egyházhoz tartozik, de míg Zentán a magyarok szinte kivétel nélkül katolikusok, addig Feketicsen a református egyház tagjai. A zentai szerbek pravoszláv vallásúak, a feketicsi montenegróiak és szerbek többsége viszont ateistának vallja magát. Mit jelent a történelmi egyházak és az etnikus tartalmak összefonódása a mindennapi élet, az együttélés részleteiben? Megfeleltethetők-e ezek az "etnikus összefonódások" egyfajta "nemzeti ökumenizmusnak" is, például a "magyar felekezetek" esetében? Vajon az egyházhoz kötődés tartalmai az etnikai-nemzeti identitás egyfajta alrendszereként is leírhatóvá válhatnak?

Szerző: Sisák Gábor (szerk.)
Cím: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén
Információk: 380 oldal, puhafedél, ár: 1480.- Ft
ISBN: 963 379 537 0

A Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti és Etnikai kisebbségi Hivatal által közösen szervezett kisebbségkutató konferencia a magyar tudományos élet, a kisebbségi műhelyek képviselőinek részvételével célul tűzte ki, hogy a rendszerváltás óta eltelt tíz év magyarországi kisebbségpolitikai tapasztalatait a társadalomtudományok eszközeivel értékelje és összegezze.

Szerző: Szarka László - Osvát Anna (szerk.)
Cím: Anyanyelv, oktatás; közösségi nyelvhasználat
Információk: 194 oldal, puhafedél, ár: 1680.- Ft
ISBN: 963 9500 04 6

A kötetben szereplő írások a következő témákat ölelik fel: kisebbségi anyanyelvoktatás és a nemzeti kisebbségek asszimilációs folyamatának összefüggései, a nyelvelsajátítás kritikus periódusainak biológiai értelmezése és szociális meghatározottsága, a sikeres nyelvfenntartás feltételei a külföldi példák és hazai tapasztalatok alapján, nyelvváltás és a kisebbségi nyelvoktatás, valamint az anyanyelvi tankönyvkiadás helyzete.

   1 - 10 (Összesen: 7)